اصطلاحات و تعبیرات

اعلام کردن - دوباره گرای قبلی را تکرار کردن و همان جا را زدن ؛آتش فرستادن . وقتی آتشبار خودی مطابق گرایی که دیده بان به او می داد تا مواضع دشمن را گلوله باران کند و گلوله ها درست به هدف اصابت می کردند دیده بان می گفت ...