اصطلاحات و تعبیرات

افقی برگشتن - شهید شدن . کشته شدن در میدان جنگ و بعد به صورت دراز کش و افقی از جبهه به شهر برگشتن . در مقابل « عمودی رفتن » یعنی با پای خود به منطقه اعزام شدن گفته می شد . تعبیری است مربوط به سالها ی نخست جنگ .