اصطلاحات و تعبیرات

اگر مرا گرفتی - خمپاره 60. «نامرد »،«آب زیرکاه »،« عزرائیل»معانی دیگر این سلاح بودند .