اصطلاحات و تعبیرات

التماس غیبت - بیاد ما هم باش ؛ مارا هم به خاطر بیاور ولو با غیبت کردن!ولو در وصف کردن بدی . کنایه از اینکه اگر نام ما قابل بر زبان راندن در مواقع مناسب و مطلوب نبود،برای مورد غیبت قرار گرفتن هم آماده هستیم .