اصطلاحات و تعبیرات

الریاء سنتی - ریا کردن آین من است . هیچ کس به اندازه من متظاهر نیست . کنایه از اینکه «من خودم از عالم و آدم بدترم »به گونه ای شکست نفسی  وملامت خود بود و پارودی وبدیل «النکاح سنتی » ،جمله مشهور پیامبر اکرم (ص) با اندکی تسامح .