اصطلاحات و تعبیرات

الک کردن _ بد غذا  خوردن . ریخت و پاش کردن در خوردن و آشامیدن . اسراف به وسیله حیف و میل کردن و ریختن مقداری از خوراک به داخل سفره هنگام کشیدن غذا و خوردن آن .